Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

Kun. Bronius Bulika Dievo karalystės žemė. Rinktiniai raštai II dalis./ Sudarė Marija Vadeikytė. - Kaunas: Naujasis lankas, 2009. - 471 p. Priešlapiuose – kun. Broniaus Bulikos rankraščių faksimilės. Iliustruota bažnyčių, kuriose darbavosi kunigas Bronius Bulika, atvaizdais.

Kun. Br. Bulika paliko šį pasaulį 1988 m. birželio 24 d., po pirmųjų Sąjūdžio mitingų, nesulaukęs nepriklausomybės, žodžio laisvės, todėl ne visa Lietuva jį išgirdo ir pažino taip, kaip daugelį jo kartos iškilių kunigų – Kazimierą Vasiliauską, Česlovą Kavaliauską, tėvą Stanislovą, Antaną Paškų, Vaclovą Aliulį ir kitus. 1960-1967 m. vykdydamas kunigystės pašaukimą Molėtų parapijos bažnyčioje, tikinčiųjų atmintyje išliko sakyti pamokslai bei pamokymai, kuriuose ryškiau ar blankiau kaip nenutrūkstamas siūlas driekiasi pagrindinis skelbimo tikslas – vesti žmones į gyvą susitikimą, į bendrystę su Dievu.