Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus


Valerijonui Ažukalniui – Zagurskiui – 175: Molėtai, 1981 m. lapkričio 22 [ renginio bukletas] / Molėtų rajono kultūros centras. - Utena, Utenos spaustuvė, 1981. – 8 p., iliustr. Bibliogr.– Tiražas 350 egz.

Gimė 1816 12 04 Gaidamonių k., Alantos s. Poetas, vertėjas. Dar prieš 1840 m. pradėjo tarnauti dvaruose, eidamas raštininko ir net ūkvedžio pareigas. Patraukdavęs maloniu elgesiu, garsėjęs orumu ir savigarba. 1863 m. sukilimo išvakarėse, V.Ažukalnis galutinai sutvarkė, parengė spaudai ir įteikė cenzūrai savo eilėraščių rinkinį „Raštai lietuviški: tikros rankos išguldymai ir sekiojimai“. 1863–1864 m. buvo suimtas ir kalinamas. Paleistas iš kalėjimo 1864 m. išvyko į Kauną, kur tarnavo raštininku bajorų deputacijoje. Iki pat mirties bendravo su kunigu ir poetu A.Baranausku. 1874 02 02 mirė. Palaidotas Kaune.