Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus


Alantos teatras 1907–1915m. [lankstinukas] / Parengė Rytas Tamašauskas. – Utena, UAB Utenos spaustuvė, 1995.- knygelės formos dvipusis, nesp.; 20x11cm. – Tiražas 200 egz.

Viena nacionalinio išsivadavimo kovos formų buvo lietuviškieji vakarai. Juos 1905 – 1915 metais Alantoje rengė vietos entuziastai. Leidinėlyje spausdinama santraupos iš spaudos apie pirmuosius spektaklius Molėtų rajone. Apie lietuvių apšvietimo draugijos „Vilniaus aušra“ (Alantos skyriuje veikusios 1907 m. liepos mėn.–1908m. rugsėjo mėn.), lietuvių katalikų blaivybės draugijos (1911m. birželis–1913m. birželis), lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti (1914m. gruodis–1915m. kovas) ir vėlesnių metų švenčių organizatorius. Leidinio gale spausdinama bibliografija.