Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus
Del_archeologiniu_radiniu_perdavimoLIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO
Į S A K Y M A S
1999 m. rugpjūčio 17 d. Nr. 314
Vilnius
(Kultūros ministerija/Įsakymas/314/1999 08 17/Įsigalioja nuo 1999 09 09/Valstybės žinios'1999 Nr.75-2288)
Dėl Archeologinių radinių perdavimo
muziejams nuostatų patvirtinimo

ĮSAKAU:

Patvirtinti Archeologinių radinių perdavimo muziejams nuostatus (pridedama).

kultūros Ministras Arūnas Bėkšta

______________

PATVIRTINTA
kultūros ministro
1999 08 17 įsakymu Nr.314

ARCHEOLOGINIŲ RADINIŲ PERDAVIMO MUZIEJAMS NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Šie nuostatai nustato archeologinių radinių perdavimo valstybiniams muziejams tvarką.

2. Šių nuostatų tikslas - užtikrinti valstybės nuosavybę į archeologinius radinius, sudaryti sąlygas įvairaus statuso valstybiniams muziejams (nacionaliniams, respublikiniams, apskričių ir vietiniams muziejams) kaupti archeologinių radinių rinkinius bei nustatyti archeologinių radinių tyrinėjimų ir publikavimo sąlygas.

3. Archeologinių tyrinėjimų, žvalgymų metu surasti bei atsitiktiniai archeologiniai radiniai, perduoti valstybiniams muziejams, juose tvarkomi kaip ir kiti eksponatai “Valstybinių muziejų rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijos” nustatyta tvarka.

4. Šie nuostatai taikomi ir povandeninių archeologinių tyrinėjimų metu rastiems eksponatams.

II. ATSITIKTINIŲ PAVIENIŲ ARCHEOLOGINIŲ RADINIŲ PERDAVIMAS

VALSTYBINIAMS MUZIEJAMS

5. Pavienius archeologinius radinius iš piliečių muziejai įsigyja įstatymų nustatyta tvarka, o privačias archeologines kolekcijas - šalių susitarimo tvarka.

III. NE MUZIEJŲ ATLIEKAMŲ ARCHEOLOGINIŲ TYRINĖJIMŲ METU RASTŲ RADINIŲ PERDAVIMAS VALSTYBINIAMS MUZIEJAMS

6. Archeologinių tyrinėjimų ir žvalgymų metu surastus archeologinius radinius tyrinėtojas privalo perduoti į valstybinius muziejus, turinčius archeologinio profilio rinkinius ir specialistą, galintį kvalifikuotai tvarkyti radinius, arba dirbančius archeologijos ir seniausios Lietuvos istorijos propagavimo srityse. Konkrečius muziejus, į kuriuos perduodami radiniai, pasirenka tyrinėtojas, atsižvelgdamas į radinių svarbą (vertę), regioną, muziejaus profilį bei statusą, taip pat į Mokslinės archeologijos komisijos raštiškas rekomendacijas. Radiniai perduodami iki kito tyrinėjimų sezono pradžios arba per vienerius metus nuo ekspedicijos pabaigos, išskyrus tuos radinius, kurie restauruojami ar konservuojami bei tyrinėjami įvairiose laboratorijose.

7. Vienos nekilnojamos kultūros vertybės tyrinėjimo medžiaga perduodama vienam muziejui. Ši nuostata netaikoma pavieniams atsitiktiniams radiniams bei masinei medžiagai, jeigu ją visą paimti muziejus raštiškai motyvuotai atsisako.

8. Archeologinių radinių perdavimo muziejui metu surašomas perdavimo-priėmimo aktas bei pridedama tyrinėjimų ataskaita su joje esančiu radinių sąrašu. Analogiški aktai surašomi radiniams, kuriems reikalinga skubi konservacija ar restauracija, tyrinėtojui juos perdavus konservuoti ar restauruoti, o šių aktų kopijos pridedamos prie ataskaitos.

9. Muziejus, gavęs radinius iš tyrinėjamos nekilnojamosios kultūros vertybės, 2 metus nuo jų perdavimo muziejui datos, o esant ilgalaikiams tyrinėjimams, besitęsiantiems daugiau kaip 3 metus, 5 metus nuo paskutinio tyrinėjimų sezono radinių perdavimo datos, jeigu tokius tyrinėjimus nepertraukiamai vykdė tas pats tyrinėtojas, garantuoja juos perdavusiam tyrinėtojui šių radinių publikacijos teises. Muziejus, norėdamas publikuoti šiuos radinius nesuėjus nurodytam terminui, privalo atsiklausti tyrinėtoją ir gauti jo raštišką sutikimą. Praėjus nustatytiems terminams, muziejus disponuoja perduotais radiniais kaip ir kita savo turima medžiaga, o publikacijose privalo nurodyti tyrinėjimus vykdžiusią įstaigą, tyrinėtoją, tyrinėjimo metus ir nekilnojamosios kultūros vertybės pavadinimą.

10. Archeologinių tyrinėjimų metu surastą paskirą numizmatinę medžiagą, kaip ir rastą uždaruose kompleksuose (kapuose, pastatų liekanose, ūkinėse duobėse ir kt.) bei monetų lobius, kartu su kitais archeologiniais radiniais tyrinėtojas privalo perduoti valstybiniams muziejams, turintiems ne tik archeologijos, bet ir numizmatikos rinkinius.

IV. MUZIEJŲ ARCHEOLOGINIŲ TYRINĖJIMŲ RIBOS. RADINIŲ PASKIRSTYMAS TARP ĮVAIRAUS STATUSO MUZIEJŲ

11. Valstybiniai muziejai, turintys archeologijos rinkinius ir archeologijos specialistus, vykdo tyrinėjimus pagal šią tvarką:

11. 1. nacionaliniai ir respublikiniai muziejai turi teisę vykdyti archeologinius tyrinėjimus visoje Lietuvos Respublikoje;

11.2. apskričių muziejai turi teisę vykdyti archeologinius tyrinėjimus visoje apskrityje;

11.3. vietiniai muziejai turi teisę vykdyti archeologinius tyrinėjimus miesto, rajono savivaldybės teritorijoje;

11.4. nacionaliniai ir respublikiniai muziejai privalo pateikti tyrinėjimų ataskaitos bei radinių sąrašo kopiją konkrečiam vietiniam ir apskrities muziejui, jeigu jis to prašo, kurio priskirtoje teritorijoje vykdė kasinėjimus.

12. Valstybiniai muziejai, vadovaudamiesi “Valstybinių muziejų rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijos” nustatyta tvarka, gali deponuoti arba perduoti archeologinius radinius, kaip ir kitus eksponatus, vieni kitiems.

13. Archeologinių tyrinėjimų metu rasta:

13.1. antropologinė medžiaga (žmonių griaučiai bei degintiniai žmonių kaulai) perduodama į Osteologijos laboratoriją prie Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Anatomijos ir histologijos katedros;

13.2. paleozoologinė medžiaga (gyvulių ir žuvų kaulai) perduodama į Osteologijos laboratoriją prie Lietuvos veterinarijos akademijos Anatomijos ir histologijos katedros.