Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus
Del_muzieju_buklesLIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS PAMINKLOSAUGOS KOMISIJOS

S P R E N D I M A S

DĖL LIETUVOS VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBIŲ MUZIEJŲ BŪKLĖS IR JŲ MODERNIZAVIMO

2004 m. birželio 4 d. Nr. 101, Vilnius

Lietuvos kultūros politikos nuostatose akcentuojama, kad informacinės visuomenės plėtra yra vienas iš strateginių valstybės tikslų. Siekiant jų, ypatingas vaidmuo tenka Lietuvos muziejams, kurie ne tik kaupia, saugo, restauruoja ir tiria kilnojamąsias kultūros vertybes, bet jas eksponuoja bei populiarina, tuo prisidėdami prie informacinės visuomenės kūrimo, visuomenės švietimo, kultūrinio turizmo plėtros.

Valstybinė paminklosaugos komisija, išanalizavusi Lietuvos muziejų veiklos statistinius duomenis, susipažinusi su Lietuvos muziejų asociacijos, Lietuvos savivaldybių muziejų direktorių bendrijos ir Komisijos Dailės pakomisės pateiktais vertinimais, teigia, jog muziejinei veiklai vystyti iš valstybės ir savivaldybių biudžetų skiriamų lėšų, nors kasmet jų ir daugėja, tačiau nepakanka, kad šių įstaigų funkcionavimas būtų kokybiškas ir užtikrintų efektyvią kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą. Dėl lėšų stygiaus dalyje Lietuvos muziejų trūksta kvalifikuotų specialistų, nėra galimybių užtikrinti vertybių apsaugą (ypač savivaldybių muziejuose), renovuoti muziejinius pastatus ir atnaujinti ekspozicijas, neatliekami prevenciniai vertybių konservavimo ir restauravimo darbai, muziejai negali įsigyti naujų vertingų eksponatų, kurie gali būti negrįžtamai prarasti. Dar nepakankama muziejų edukacinė veikla.

Valstybinė paminklosaugos komisija konstatuoja, kad, siekiant efektyvesnio muziejams keliamų uždavinių įgyvendinimo, būtina iš esmės pagerinti valstybinių ir savivaldybių muziejų materialinę bei finansinę būklę, sukurti prielaidas tolesnei šių įstaigų plėtrai ir modernizavimui.

Išanalizavusi sukauptą informaciją bei pasiūlymus, remdamasi savo nuostatų 6 ir 7 punktais, Valstybinė paminklosaugos komisija n u s p r e n d ž i a:

1. Siūlyti Vyriausybei:

1.1. patvirtinti parengtą valstybinę Lietuvos muziejų modernizavimo programą;

1.2. įgyvendinant Regionų kultūros plėtros programą, ypatingą dėmesį skirti savivaldybių muziejuose esančių kultūros vertybių išsaugojimui;

1.3. formuojant valstybės biudžetą, rasti galimybių padidinti muziejų darbuotojų atlyginimus iki valstybės vidutinio darbo užmokesčio lygio.

2. Siūlyti Kultūros ministerijai:

2.1. atkurti muziejų valdymo padalinį, formuojantį muziejininkystės politiką ir strategiją, koordinuojantį muziejų veiklą bei užtikrinantį šios veiklos efektyvumą;

2.2. skirti papildomų lėšų nacionalinių muziejų specializuotų restauravimo centrų veiklai bei kultūros vertybių prevencinio konservavimo darbams finansuoti respublikiniuose muziejuose;

2.3. įgyvendinant Informacinės visuomenės plėtros programą, finansuoti Lietuvos muziejų rinkinių vieningos informacinės sistemos (LIMIS) sukūrimą ir įdiegimą;

2.4. nacionaliniams ir respublikiniams muziejams formuojant rinkinius skirti papildomai lėšų įsigyti kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių Lietuvoje ir už jos ribų;

2.5. skatinti ir finansuoti mokslinį-tiriamąjį darbą nacionaliniuose ir respublikiniuose muziejuose.

3. Rekomenduoti Kultūros vertybių apsaugos departamentui, formuojant metines programas, skirti daugiau lėšų pastatų, kuriuose vykdoma muziejinė veikla, tvarkymui.

4. Prašyti savivaldybių skirti pakankamai lėšų muziejinių vertybių išsaugojimui: apsauginės-priešgaisrinės signalizacijos įrengimui, muziejinių vertybių prevenciniam konservavimui ir restauravimui, ekspozicijų atnaujinimui bei pastatų, kuriuose įsikūrę muziejai, eksploatavimui ir renovavimui.

5. Siūlyti LR Švietimo ir mokslo ministerijai kartu su Kultūros ministerija plėtoti edukacines bendrojo lavinimo mokyklų mokymo programas Lietuvos muziejuose.

Komisijos pirmininkasJonas Glemža