Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

PATVIRTINTA

Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2011 m. gruodžio 22 d.
sprendimu Nr. B1-257
(Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2016 m. vasario 19 d.
sprendimo Nr. B1-46 redakcija)

MOLĖTŲ KRAŠTO MUZIEJAUS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Molėtų krašto muziejaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Molėtų krašto muziejaus (toliau – Muziejus) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, rūšį, tikslus, uždavinius, funkcijas, teises, veiklos organizavimą ir valdymą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką bei kitus su Muziejaus veikla susijusius klausimus.
2. Molėtų krašto muziejus (toliau – Muziejus) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kaupianti, sauganti, tirianti, eksponuojanti, konservuojanti, restauruojanti ir populiarinanti regioninės svarbos materialines ir dvasines kultūros vertybes bei meno objektus, vykdanti muziejų veiklą ir užtikrinanti valstybinių muziejininkystės programų ir rajono Savivaldybės sprendimų muziejų klausimais įgyvendinimą rajone. Muziejaus pavadinimo santrumpa – MoKM.
3. Muziejaus buveinė – Molėtų m., Inturkės g. 4.
4. Muziejaus rūšis pagal Lietuvos Respublikos muziejų įstatymą – savivaldybės muziejus.
5. Muziejaus steigėjas ir savininkas yra Molėtų rajono savivaldybė.
6. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Molėtų rajono savivaldybės taryba.
7. Muziejaus nuostatus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka tvirtina, keičia ir papildo Molėtų rajono savivaldybės taryba.
8. Muziejus yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su pavadinimu „Molėtų krašto muziejus“, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose.
9. Muziejus savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais nutarimais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, savininko sprendimais, šiais nuostatais.
10. Muziejus vykdydamas veiklą atsižvelgia į Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) dokumentus (Statutą, Etikos kodeksą) bei rekomendacijas.
11. Muziejaus paslaugos vienodomis teisėmis prieinamos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Muziejus teikia ir mokamas paslaugas. Jų sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, paslaugų kainas nustato savininkas.
12. Muziejaus interneto svetainėje http://muziejus.moletai.lt skelbiama LR Civilinio kodekso 2.44 str. nurodyta informacija.
13. Muziejus turi padalinius:
13.1. Etnografinė sodyba ir Dangaus šviesulių stebykla, Kulionių kaimas, Gilužio g. 2A, Molėtų rajonas;
13.2. Ežerų žvejybos muziejus, Mindūnų kaimas, Muziejaus g. 7, Molėtų rajonas;
13.3. Alantos dvaro muziejus-galerija, Naujasodžio kaimas , Parko g. 5, Molėtų rajonas;
13.4. Molėtų dailės galerija, Inturkės g. 4, Molėtų miestas;
13.5. Molėtų krašto tradicinių amatų centras, Mindūnų kaimas., Muziejaus g. 7, Molėtų rajonas;
13.6. Antano Truskausko medžioklės ir gamtos muziejus;
13.7. Molėtų skulptūrų parkas, esantis Molėtų mieste;
13.8. Vienuolyno muziejus, Videniškių kaimas, Molėtų rajonas.
14. Muziejaus veiklos laikotarpis – neribotas.


II. MUZIEJAUS SAVININKO TEISĖS


15. Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos – Molėtų rajono savivaldybės tarybos kompetencija:
15.1. tvirtina Muziejaus nuostatus;
15.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Muziejaus vadovą;
15.3. priima sprendimą dėl Muziejaus buveinės pakeitimo;
15.4. priima sprendimą dėl Muziejaus reorganizavimo ar likvidavimo;
15.5. priima sprendimą dėl Muziejaus filialo ar padalinio steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
15.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;
15.7. sprendžia kitus įstatymuose ir šiuose nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
16. Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimai turi būti įforminami raštu.

III. MUZIEJAUS VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI,
FUNKCIJOS


17. Muziejaus veiklos sritis – bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla – 91.0.
18. Muziejaus veiklos rūšys:
18.1. pagrindinė veiklos rūšis – muziejų veikla – 91.02;
18.2. kitos muziejaus veiklos rūšys:
18.3. kita apgyvendinimo veikla – 55.90;
18.4. kita leidyba – 58.19;
18.5. kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla – 62.09;
18.6. kita informacinių paslaugų veikla – 63.9;
18.7. duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų ir susijusi veikla – 63.11;
18.8. ekskursijų organizatorių veikla – 79.12;
18.9. kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla – 79.90;
18.10. tyrimo veikla – 80.30;
18.11. fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai būdingų paslaugų veikla – 82.19;
18.12. kultūrinis švietimas – 85.52;
18.13. švietimui būdingų paslaugų veikla – 85.60;
18.14. istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų eksploatavimas – 91.03;
18.15. kita, niekur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla – 96.09;
18.16. kultūros ir poilsio prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse – 47.6;
18.17. knygų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse – 47.61;
18.18. kita naujų prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse – 47.78;
18.19. suvenyrų, meno dirbinių ir religinių reikmenų specializuota mažmeninė prekyba – 47.78.10;
18.20. mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse – 47.9;
18.21. knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla – 58.1;
18.22. kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų rengėjų veikla – 59.1;
18.23. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas – 68.20;
18.24. humanitarinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai – 72.20.10;
18.25. fotografavimo veikla – 74.20;
18.26. kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų, įrangos ir materialiųjų vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma – 77.39;
18.27. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla – 90.0.
19. Muziejaus tikslas – kaupti, tyrinėti, saugoti, perteikti visuomenei regiono kultūros dvasines ir materialines vertybes.
20. Muziejaus veiklos uždaviniai:
20.1. derinti istorijos, etnografijos, technikos, gamtos, meno muziejinių vertybių kaupimą, saugojimą ir tyrinėjimą su komunikavimu bei informacijos visuomenei teikimu, jos švietimu;
20.2. susieti istorijos, technikos, gamtos ir meno paveldo apsaugą su gyventojų kultūros bei švietimo poreikiais ir kultūros paslaugų teikimu;
20.3. prisidėti prie informacinės ir žinių visuomenės raidos;
20.4. saugoti ir puoselėti regiono kultūros tapatumą ir jį aktualizuoti;
20.5.teikti su Muziejaus veikla susijusias paslaugas gyventojams.
21. Muziejaus funkcijos:
21.1. įgyja ir kaupia muziejinę vertę turinčias kultūros vertybes, formuoja muziejaus rinkinius, atspindinčius krašto istoriją nuo seniausių laikų iki šių dienų, Lietuvos valstybingumo formavimąsi ir tolesnį vystymąsi, pildo Muziejuje suformuotas kolekcijas ir rinkinius bei juos eksponuoja;
21.2. užtikrina sukauptų muziejinių vertybių apskaitą, tinkamas saugojimo sąlygas ir apsaugą, jų konservavimą bei restauravimą, vadovaujantis Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-716;
21.3. tiria ir sistemina Muziejaus fondo eksponatų rinkinius (Muziejaus fondo rinkiniai, atsižvelgus į juose esančių muziejinių vertybių išliekamąją vertę, skirstomi į pagrindinį fondą, trumpasis pavadinimas GEK (gaunamų eksponatų knyga), pagalbinį fondą, trumpasis pavadinimas PF (pagalbinis fondas), mainų fondą MF (mainų fondas).


IV. MUZIEJAUS FONDO RINKINIAI


22. Muziejaus fondo rinkiniai yra centralizuoti ir atsižvelgiant į muziejinių vertybių išliekamąją vertę, suskirstyti į:
22.1. pagrindinį fondą;
22.2. pagalbinį fondą.
23. Pagal tematiką ir eksponatų pobūdį muziejaus pagrindinio fondo eksponatai skirstomi į rinkinius, turinčius šifrus.
24. Pagrindinės Muziejaus fondo rinkinių komplektavimo kryptys: archeologija, dailė, fotografija, numizmatika, istorija – etnografija, raštija, archyvas.
25. Pagrindiniame fonde gali būti išskirtas specialios apskaitos ir apsaugos fondas.
26. Muziejaus rinkiniai kaupiami šiomis pagrindinėmis kryptimis: archeologija, gamta, istorija, etnografija, dailė, fotografija, raštija, numizmatika, garso ir vaizdo fondas.
27. Muziejaus rinkinių šifre nurodomas sutrumpintas muziejaus pavadinimas (MoKM) ir rinkinio šifras: archeologija – A; dailė – D; fotografija - F; numizmatika – N; istorija- etnografija – IE; raštija – R. Muziejaus pagalbinis fondas žymimas šifru – P. Muziejaus rinkiniai pagal komplektavimo kryptis saugomi specializuotose saugyklose.
28. Muziejus turi sudaryti sąlygas viešai naudoti Muziejuje saugomas muziejines vertybes:
28.1. rengti nuolatines ekspozicijas: Molėtų krašto istorija nuo seniausių laikų iki XX a. vidurio; etnografija; ežerų žvejyba; menas; lietuviško stiklo istorija. Ekspozicijų turinys gali keistis, toliau plečiant tematiką;
28.2. rengti parodas ir laikinas ekspozicijas, kitus kultūros ir švietimo renginius (masinius renginius, plenerus, simpoziumus, kultūros vakarus, koncertus, susitikimus, pristatymus ir kt.) Muziejuje, Lietuvoje ir užsienyje;
28.3. kaupti informaciją apie muziejines vertybes, atspindinčias Molėtų krašto istoriją nuo seniausių laikų iki šių dienų, esančias kituose Lietuvos ir užsienio muziejuose, archyvuose, įstaigose ir privačiuose rinkiniuose;
28.4. rengti ir vykdyti kartu su švietimo įstaigomis muziejines mokinių švietimo programas;
28.5. rengti, leisti ir platinti su muziejaus veikla, krašto istorija susijusius leidinius bei elektronines laikmenas, publikuoti tyrimų rezultatus;
28.6. pristatyti informaciją muziejų interneto svetainėse virtualiomis ekspozicijomis, parodomis;
28.7. rengti ir vykdyti kultūros paveldo saugojimo ir populiarinimo daugiašalio ir dvišalio kultūrinio bendradarbiavimo projektus.


V. MUZIEJAUS VALDYMAS


29. Muziejui vadovauja vienasmenis valdymo organas – direktorius. Direktorių konkurso būdu į pareigas priima ir atleidžia Molėtų rajono savivaldybės taryba Lietuvos Respublikos darbo kodekso bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
30. Muziejaus direktoriaus pareigos:
30.1. tinkamai organizuoti Muziejaus darbą, kad būtų įgyvendinami biudžetinės įstaigos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
30.2. užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Muziejaus nuostatų;
30.3. teisės aktų nustatyta tvarka priimti ir atleisti Muziejaus darbuotojus bei vykdyti kitas Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatytas su darbo santykiais susijusias funkcijas;
30.4. tvirtinti Muziejaus struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
30.5. garantuoti, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi ir pateikti reikiamoms institucijoms kaip to reikalauja teisės aktai;
30.6. užtikrinti racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
30.7. atstovauti Muziejų teisme arba kitose valstybės ar savivaldybių institucijose, įstaigose;
30.8. tvirtinti vidaus darbo taisykles ir darbuotojų pareigybių aprašymus, ekspozicijų ir parodų tematinę struktūrą, parengtus publikuoti leidinius;
30.9. sudaryti komisijas Muziejaus veiklos problemoms spręsti;
30.10. tinkamai įgyvendinti ir vykdyti kitas teisės aktais nustatytas pareigas bei savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos nurodymus.
31. Muziejaus valdyme patariamojo balso teise dalyvauja 5 narių Muziejaus taryba, kuri nėra muziejaus valdymo organas. Jos darbo organizavimą nustato, nuostatus ir sudėtį tvirtina direktorius, kuris yra Muziejaus tarybos pirmininkas. Į Muziejaus tarybos sudėtį įeina savivaldybės administracijos deleguotas atstovas. Į tarybos posėdžius kaip konsultantai bei ekspertai gali būti kviečiami įvairūs specialistai iš kitų institucijų, įmonių ar organizacijų.
32. Muziejaus taryba svarsto:
32.1. metines ir perspektyvines Muziejaus veiklos programas ir jų įgyvendinimo rezultatus;
32.2. ekspozicijų ir parodų planus, parengtus publikuoti leidinius;
32.3. Muziejaus organizacinę struktūrą, etatų sąrašą;
32.4. Muziejaus nuostatų, vidaus darbo tvarkos taisyklių bei darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;
32.5. Muziejaus pajamų ir išlaidų sąmatą ir ūkinės – finansinės veiklos ataskaitas.
33. Muziejuje veikia Rinkinių komisija, kurios veiklą, sudarymo tvarką, darbo organizavimą reglamentuoja Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-716.


VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ IR JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA


34. Muziejaus darbuotojų priėmimo į darbą ir atleidimo iš jo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, kiti įstatymai ir teisės aktai.
35. Muziejaus darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos patvirtinta kultūros įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka bei kitais teisės aktais.
36. Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka sudaromos neterminuotos, terminuotos darbo ir autorinės sutartys atskiriems kultūriniams ar kitiems projektams įgyvendinti.
37. Muziejaus darbo užmokesčio fondą nustato Molėtų rajono savivaldybės taryba.


VII. MUZIEJAUS TURTAS IR LĖŠOS


38. Muziejaus savininko jai perduotas ir Muziejaus įgytas turtas nuosavybės teise priklauso Muziejaus savininkui, o Muziejus šį turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo teisės aktų nustatyta tvarka.
39. Muziejus finansuojamas iš Savivaldybės biudžeto pagal patvirtintas sąmatas.
40. Muziejaus turtą sudaro:
40.1. savininko turtas, kurį Muziejus valdo patikėjimo teise;
40.2. muziejinės vertybės, kurių apskaitą, saugojimą, restauravimo ir naudojimo tvarką bei saugojimo sąlygas reglamentuoja Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-716, ir kiti teisės aktai.
41. Muziejaus lėšų šaltiniai gali būti:
41.1. savivaldybės biudžeto asignavimai;
41.2. Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų ir kitų valstybės ir savivaldybių pinigų fondų lėšos;
41.3. kitos teisėtai gautos lėšos.


VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


42. Šaltinis kuriame skelbiami vieši pranešimai yra Molėtų krašto laikraštis „Vilnis“.
43. Šie nuostatai keičiami Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Iniciatyvos teisę kreiptis dėl nuostatų pakeitimo turi įstaigos direktorius, Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Molėtų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyrius. Iniciatoriai teikia Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektą Molėtų rajono savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka.
44. Muziejus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gali turėti emblemą ir kitą atributiką.
45. Muziejus gali baigti savo veiklą arba būti pertvarkytas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.


Molėtų rajono savivaldybės Tarybos sprendimas DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR.B1-257 „DĖL MOLĖTŲ KRAŠTO MUZIEJAUS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO