Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL MUZIEJŲ TARYBOS SUDARYMO

2003 m. gruodžio 2 d. Nr.IV - 449 Nr.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos muziejų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 53 - 1292; 2003, Nr. 59 - 2638) 5 straipsniu bei Muziejų tarybos nuostatų (Žin., 2003, Nr. 106 - 4763) 7 ir 15 punktais,

1. S u d a r a u šios sudėties Muziejų tarybą:
Arūnas Astramskas - Savivaldybių muziejų direktorių bendrijos valdybos narys, Panevėžio kraštotyros muziejaus direktorius;
Raimundas Balza - Lietuvos muziejų asociacijos pirmininko pavaduotojas, Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus direktorius;
Romualdas Budrys - Lietuvos muziejų asociacijos pirmininkas, Lietuvos dailės muziejaus direktorius;
Osvaldas Daugelis - Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus direktorius;
Jonas Genys - Lietuvos muziejų asociacijos narys, Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktorius;
Audronė Glosienė - Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto direktorė;
Vida Kanapkienė - Savivaldybių muziejų direktorių bendrijos pirmininkė, Kretingos muziejaus direktorė;
Birutė Kulnytė - Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė;
Vidmantas Laurinavičius - Tarptautinės muziejų tarybos Lietuvos skyriaus valdybos narys, Lietuvos banko muziejaus direktorius;
Viktoras Liutkus - menotyrininkas, galerijos ,,Maldis“ direktorius;
Virgilijus Poviliūnas - Tarptautinės muziejų tarybos Lietuvos skyriaus valdybos narys, Trakų istorijos muziejaus direktorius;
2. S k i r i u Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyresniąją specialistę Ireną Bogušienę Muziejų tarybos sekretore.

Kultūros ministrė Roma Žakaitienė