Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

TEISĖS AKTAI

Įstatymai

Lietuvos Respublikos Muziejų įstatymas. LR Seimo priimtas 1995 m. birželio 8 d., Nr.I-930. Įsigaliojo nuo 1995 06 29. „Valstybės žiniose“ paskelbtas 1995 m. Nr.53-1292. Nauja redakcija – 2003 06 20

Lietuvos Respublikos muziejų įstatymas (LR Seimo priimta aktuali redakcija / I-930/ 2003 05 29)

Muziejų įstatymo pakeitimo įstatymas, LR Seime priimtas 2003 05 29, Nr. IX-1593. Įsigaliojo nuo 2003 06 20. „Valstybės žinios“ 2003, Nr.59-2638)

Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatymas

Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymai

Dėl Muziejų tarybos nuostatų

Dėl muziejų tarybos sudarymo

Dėl Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijos patvirtinimo

Dėl Archeologinių radinių perdavimo muziejams nuostatų patvirtinimo

Dėl muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijos patvirtinimo

Dėl muziejinių vertybių (eksponatų) vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo

Lietuvos Respublikos Valstybinės paminklosaugos komisijos sprendimai

Dėl Lietuvos valstybinių ir savivaldybių muziejų būklės ir jų modernizavimo

MOLĖTŲ KRAŠTO MUZIEJAUS TVARKŲ APRAŠAI, TAISYKLĖS

Molėtų krašto muziejaus viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės

Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas

Molėtų krašto muziejaus paramos gavimo tvarkos aprašas

Molėtų krašto muziejaus anonimiškai gautos paramos tvarkos aprašas

Molėtų krašto muziejaus eksponatų, bibliotekos, audiotekos, videotekos, fototekos ir archyvo vertybių skaitmeninimo,
skaitmeninio turinio saugojimo ir apskaitos nuostatai