Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus

Adresas:
Šilelio g. 6a, Videniškių k, Videniškių sen., LT-33293, Molėtų r. sav.
Muziejaus vedėja Virginija Bareikienė
Tel. 8 695 60065
El. p. virginija.bareikiene@moletumuziejus.lt
Ekspozicijos lankymo laikas:
antradieniais–sekmadieniais 9.00–17.00 val.
Paskutinis mėnesio trečiadienis–sanitarinė diena.

Vienuolyno muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų kainosKunigaikščių Giedraičių palikuonio Mykolo Jono Henriko Giedraičio
urna amžiams atgulė giminės kriptoje Videniškiuose

Plačiau>>>Vandos Giedrytės margučių ekspozicijos pristatymo akimirkos

Viktorijos Kazlienės nuotr.


Sigutės Ach miniatiūrų paroda

PILNATIES UPIŲ KELIAI

2017 05 04


Rimvydas Laužikas

Paskaita

„Vienuolių valgymo įpročiai“


Vienuolyno muziejuje Videniškiuose lankėsi garbus svečias - LR kultūros ministras


Palaimintojo Mykolo Giedraičio metinės


Pomirtinė Jurgio Vladislovo Giedraičio kaukė


Jurgis Vladislovas Giedraitis – žymiausias XX a. pab. kunigaikščių Giedraičių giminės atstovas, Lenkijos politikas, publicistas (lenk. Jerzy Władysław Giedroyc.)
Gimė 1906 m. liepos 27 d. Minske, 1929 m. Varšuvos universitete baigė teisę, studijavo istoriją.
Iki 1939 m. dirbo Lenkijos valdžios įstaigose.
1931–1937 m. leido ir redagavo laikraštį „Bunt Młodych“, 1937–1939 m. žurnalą „Polityka“.
1941–1944 m. tarnavo lenkų Karpatų brigados artilerijoje Rytuose ir Italijoje. Karinės propagandos biuro vadovas V. Anderso 2 korpuse.
Nuo 1945 m. gegužės mėn. dirbo Lenkijos vyriausybės Londone informacijos ministerijoje.
1946 m. Romoje įsteigė leidybos ir tyrinėjimų centrą – Literatūros institutą (Instytut Literacki).
Nuo 1947 m. čia ėmė leisti mėnraštį „Kultura“. 1947 m. Literatūros institutas ir „Kulturos“ redakcija perkelti į Paryžių. Jo iniciatyva mėnraštyje suformuota vadinamoji kultūros politinė linija: stiprus, bet ne nacionalistinis Lenkijos valstybingumas ir harmoningi santykiai su kaimynais. Tai darė poveikį visam Vidurio Rytų Europos regionui.
Nuo 1962 m Jurgio Giedraičio politines nuostatas propagavo jo redaguotas žurnalas „Zeszyty Historyczne“. Daug dėmesio Jurgis Giedraitis skyrė Lietuvai, daugiatautei Lietuvos Didžiajai kunigaikštystei bei jos paveldui – darniems religiniams santykiams, taikiam tautų sambūviui. Rūpinosi buvusios LDK tautų dabartinėmis problemomis, draugiškais Lietuvos ir Lenkijos, lietuvių ir lenkų santykiais. Aktyviai rėmė Lietuvos kovą dėl nepriklausomybės.
Jo ir Č. Milošo vadovaujamas Lenkų nepriklausomos literatūros ir mokslo pagalbos fondas, įkurtas 1982 m., teikia stipendijas Lietuvos istorikams, menininkams dirbti ir stažuotis Paryžiaus mokslo ir kultūros įstaigose. Parašė autobiografiją (1994 m.).
Mirė 2000 m. rugsėjo 14 d. Mezons-Lafite, Paryžiaus priemiesty. Iš tikrųjų laikė save lietuviu, sulenkėjusiu, bet lietuviu. Pagal jo testamentą viena pomirtinė kaukė liko Paryžiuje, o dvi buvo atvežtos Lietuvon: viena žemaičių vyskupų kripton Varniuose, kur yra kunigaikščių Giedraičių giminaičių, bažnyčios hierarchų, palaikai, kita – būtent į Videniškius.


Įvykdytas Videniškių vienuolyno amatų centro kūrimo projektas


Nr. LEADER-13-MOLĖTAI-03-010

Molėtų krašto muziejus įgyvendino vietos projektą „Videniškių vienuolyno amatų centro kūrimas“, finansuotą pagal Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“, parengtą pagal Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategiją. Bendra projekto vertė 69663,75 Eur. Projekto partneris Molėtų rajono savivaldybė prisidėjo piniginiu įnašu.

Projekto tikslas propaguoti vertingiausią regiono kultūrinį paveldą – Videniškių baltųjų augustinų vienuolyno pastatą, įkuriant originalų sakralinių amatų centrą ir Vienuolyno muziejų, kuriame reprezentuojama žymių Lietuvos kunigaikščių Giedraičių bei vienuolyno istorija. Projektu siekiama sugrąžinti sovietiniais laikais užtušuotus istorijos bei sakralinės kultūros dalykus, saugoti puoselėti iki mūsų dienų išlikusį vertingiausią paveldą, taip sukuriant paslaugas kultūrinio turizmo infrastruktūrai, pritaikytą „gyvosios istorijos“ ir kultūros sklaidą. Tuo tikslu buvo parengta ir išleista Arimetos Vojevodskaitės knyga „Istorinis pasakojimas apie Videniškius“ .

Vienuolyno pastate veiklą pradėjo trys vietos dvasią atitinkantys amatai: tradicinių renginių organizavimas (Palaimintojo Mykolo Giedraičio dienos), žvakių liejimo ir kalėdaičių (plotkelių) kepimo.

Tradicinių renginių organizavimo amatas, propaguojantis Palaimintojo Mykolo Giedraičio kultą, leis Videniškių vienuolyną paversti piligrimų ir turistų traukos vieta.

Žvakių liejimo amatas demonstruojamas itin originaliai, sukūrus būtent Videniškių istorijos simbolius-suvenyrus: Palaimintojo Mykolo Giedraičio skulptūrėles, kunigaikščių Giedraičių herbo, suvenyrus su Videniškių vienuolyne rezidavusių Baltųjų Augustinų simboliu –širdies ir kryžiaus – ženklu, Videniškių bažnyčioje esančių paminklinių dailės paveikslų atvaizdais, architektūrinio vienuolyno ir bažnyčios ansamblio vaizdu. Taip pat įtraukta Krikšto žvakė, siekiant pritraukti daugiau lankytojų bei suteikiant šiam amatui praktinę reikšmę.

Kalėdaičių (plotkelių) kepimas ypač išskirtinis amatas – Videniškių vienuolynas viena iš tų retų vietų Lietuvoje, kur bus galima gyvai stebėti šį procesą ir pačiam jame dalyvauti. Kalėdaičių grafiniai atvaizdai sukurti interpretuojant Palaimintojo Mykolo Giedraičio, Videniškių bažnyčioje esančių paminklinių dailės paveikslų atvaizdus, architektūriniu bažnyčios ansamblio vaizdus.


Filmuotas LRT reportažas

http://www.lrt.lt/mediateka/laidos/L/1579/laba_diena_lietuva

05-04 diena, maždaug 50-ta mintutė

http://www.lrt.lt/mediateka/laidos/P/1444/panorama

05-04 dienos 37-ta minutė


Jūratės Mičiulienės straipsnis „Į Videniškių vienuolyną – lieti krikšto žvakių“


Videniškių vienuolyno pastatas – reikšmingiausias paveldo objektas rajone. Šiame pastate buvo Reguliariųjų atgailos kanauninkų Baltųjų augustinų ordino centras, kitų valstybių Baltieji augustinai buvo valdomi iš čia. Dabar numatoma sutvarkyt pastatą iš dalies (už tiek, kiek turime), o užbaigti restauravimo bei rekonstrukcijos darbus, įkuriant jame muziejų teks iš kokio nors ateities projekto, kurį dar reiks laimėt.

Freska Ipolitas Žepnickis I-asis vienuolyno viršininkas ir infulatas 1617–1640

Freska Melchioras Nyžinskis.1682–1714 m

Freska Liberijus Joanas Glinda

Freskų A. Vl. Deborovskio ir D. W. Antonovičiaus fragmentas Freska „Aleksandras Vladislovas Deborovskis“ + Freska Demetrijus WoysimAntonovičius 1742–1752 m. (toj pačioj nuotraukoj, durų dešinėje). Herbas Andriejus Rimavičius „Gržymalos“ freskų fundatorius

Freska Kazimieras Rysinskis. 1640–1681 m. (nuo kampo į dešinę) Freska Melchioras Nyžinskis.1682–1714 m (arba Freskų k. Rysinskio ir M. Nyžinskio fragmentas)

Freska Kiprijonas Voina Jasienickis

Freskų k. Rysinskio ir M. Nyžinskio fragmentas

Herbo ir Ipolito Žepnickio freskos fragmentas

Didžiausia vertybė – išlikusios aštuonios iš dešimties freskos. Portretinių freskų Lietuvos provincijoje daugiau neaptikta.


Įspūdingiausią mūsų krašte Videniškių bažnyčią apie 1618–1620 m. pastatė Ukmergės seniūnas, Obelių laikytojas, karvedys Martynas-Marcelijus Giedraitis, pritariant broliui Žemaičių vyskupui Merkeliui Giedraičiui. Statybos užsitęsė dėl aktyvaus Martyno-Marcelijaus dalyvavimo kovose , kur lietuviai ir lenkai kariavo su švedais. Švedai buvo sumušti, o kunigaikštis už pasižymėjimą kautynėse buvo pakeltas Mstislavlio (Baltarusija) vaivada. Lankydamas įvairius Mstislavlio vienuolynus, sumanė savo giminaičio Palaimintojo Mykolo Giedraičio garbei ir jo vienuolijai pastatyti Videniškiuose bažnyčią ir atiduoti ją vienuoliams – Atgailos kanauninkams. Statybomis pradėta rūpintis, kai į Videniškius iš Krokuvos atvyko augustijonų vienuolis Ipolitas Žepnickis.

1617 m. įsteigtas vienuolynas.
Reikia akcentuot, kad šis iki mūsų dienų išlikęs vienuolyno pastatas jau kitas, pastatytas 1754 m. 1832 m. vienuolyno veikla uždrausta, pastatas perduotas Videniškių parapijai. Dabar Pal. Mykolo Giedraičio kultu rūpinasi Karalienės šv. Jadvygos ordino vienuolės.

Vienuolyno iniciatyva XVIII a. pradžioje miestelis gauna karališkąją privilegiją antradieninėms mugėms rengti. Tuo pat laiku pertvarkyta turgaus aikštė. Pagyvėjo miestelio gyvenimas, atsirado krautuvėlės.
Videniškiai vienas iš nedaugelio ankstyvojo laikotarpio Lietuvos privačių miestelių iki Pirmojo pasaulinio karo išlaikęs savo pradinę planinę struktūrą. Šio komplekso istorinę, urbanistinę bei architektūrinę vertę sukūrė istorinės asmenybės.


Videniškių vienuolyno amatų centro kūrimas


Įrengtame vienuolyno muziejuje bei amatų centre bus organizuojamos parodos, mokymai, informaciniai bei reprezentaciniai renginiai, konferencijos, plenerai, teikiama turizmo informacija bei kitos paslaugos. Vienuolyno pastate būtų įrengtos nuolatinės ekspozicijos – kunigaikščių Giedraičių bei vienuolyno istorijos su ritualiniais vienuolyno amatais: švenčių organizavimo (vyks pal. Mykolo Giedraičio dienos), žvakių liejimo, plotkelių kepimo.

Muziejaus ekspozicijoje turėtų būt Videniškių bei viso krašto bažnyčių vertingiausi sakraliniai eksponatai, Videniškių apylinkėse vykdytų archeologinių kasinėjimų metu atrasti archeologiniai radiniai, interaktyvūs ekspozicijos elementai, pristatantys tuometinį vienuolyno gyvenimą bei istoriją, vizualines erdves.

Remiantis sukaupta medžiaga, bus vykdomi ilgalaikiai edukaciniai projektai (pvz., gyvenimo vienuolyne ir pan.), kūrybinės stovyklos vienuolyne archaiškomis sąlygomis ir pan.

Įrengiant ekspozicijas būtų naudojamos naujausios informacinės technologijos, padedančios užtikrinti ekspozicijų patrauklumą, panaudojimą pažintiniams bei tiriamiesiems tikslams ir suteikiant galimybę lankytojui gyvai bendraut su paveldu, su edukatoriais, o kartu ir su istorija arba su praeitimi. Šiuolaikiniame muziejuje žmonės nori prisiliesti prie istorinių artefaktų, nes nori patirt objektyvią žmogaus praeities tikrovę, gauti impulsą savo kūrybiškumui plėtoti, praleisti malonias valandas su artefaktais ir geriau jaustis etiniu ir estetiniu požiūriais.

Pasitarus su Kaišiadorių vyskupija, su Molėtų dekanu, Videniškių klebonu bei videniškiečiais, nutarta vienuolyno pastate įsteigt tris amatus: Tradicinių renginių organizavimo, žvakių liejimo ir komunikantų kepimo.
Tradicinių renginių organizavimo amatas vienuolyno patalpose numatytas todėl, kad šis pastatas iš tiesų yra pats vertingiausios rajone paveldo objektas, nuo seno keliantis turistų bei rajono svečių susidomėjimą. Dėl patalpų panaudojimo kreiptasi į žymiausią Lietuvos muziejininką Romualdą Budrį bei Vienuolynų kelio Lietuvoje projekto sumanytoją ir koordinatorių Vytautą Balčiūną. Šie žmonės patarė visą antrą vienuolyno aukštą paverst prestižine rajono vieta kameriniams renginiams organizuoti, įrengiant palei sienas parodines vitrinas nedidelei ekspozicijai, kuri labai estetiškai apsaugotų sienų portretines freskas nuo lankytojų prisilietimo, parengiant su šios vietovės istorija bei pastatu susijusios istorijos ekspoziciją, kuri sudomintų ir supažindintų lankytoją su šios vietovės genus loci (vietos dvasia).
Renginių bei kitų dviejų amatų demonstravimui numatoma nupirkt 100 peršviečiamų plastikinių kėdžių, kurios nedominuotų spalvomis, nekonkuruotų su esama aplinka ir neimituotų senovės ir neužgožtų didžiausių šių patalpų vertybių – freskų.
Molėtų krašto muziejus Videniškių vienuolyne yra vykdęs įvairius projektus: Pal. Mykolo Giedraičio dienas, Tapybos plenerus, surengęs netgi mokslinę konferenciją ir senovės amatų šventę. Parengus patalpas, numatoma rengt tradicinį renginį: Pal. Mykolo Giedraičio dienas, kviest mokslininkus, tyrinėjančius kunigaikščių Giedraičių istoriją, palikuonių atstovus, dvasininkus, propaguojančius Pal. Mykolo Giedraičio ir kitų žymių Giedraičių giminės šventikų kultą. Numatoma bendradarbiauti su Karalienės Jadvygos ordino vienuolėmis iš Krokuvos, kurios yra parengusios Palaimintojo Mykolo Giedraičio beatifikacijos bylą ir šventai tarnauja Palaimintojo Mykolo Giedraičio idėjai.
Tradicinių renginių organizavimo amatas, propaguojantis Pal. Mykolo Giedraičio kultą, leis Videniškių vienuolyną paversti piligrimų traukos vieta. Numatoma parengt ir išleist leidinį.
Žvakių liejimo amatas labiausiai pageidautas visų žmonių, dalyvavusių pasitarimuose šio projekto vykdymo klausimais. Nutarta šį amatą demonstruoti itin originaliai, sukuriant būtent Videniškių istorijos simbolius-suvenyrus: Pal. Mykolo Giedraičio skulptūrėles, kunigaikščių Giedraičių herbo, suvenyrus su Videniškių vienuolyne rezidavusių Baltųjų Augustinų simboliu – raudonos širdies ir kryžiaus – ženklu, Videniškių bei Giedraičių bažnyčiose esančių paminklinių dailės paveikslų atvaizdais, architektūrinio vienuolyno ir bažnyčios ansamblio vaizdu, Liesėnų piliakalnio, Baltadvario pilies vaizdu ir kt. Tuo tikslu menininkai turės sukurt keramikines skulptūrėles bei bareljefus, iš kurių bus gaminamos silikoninės formos vaškui liet, bus perkami reikiamų dydžių dagčiai žvakėms, kad vietoje pagal esamus pavyzdžius lankytojai galėtų patys pasirinkę formas už atitinkamą mokestį pasigaminti sau norimą žvakę. Nutarta į programą įtraukt Krikšto žvakę, siekiant pritraukt daugiau lankytojų bei suteikiant šiam amatui praktinę reikšmę.
Komunikantų kepimo amatas, kitaip dar vadinamas kalėdaičių, plotkelių kepimas, labiausiai buvo pageidautas Kaišiadorių vyskupijos atstovų, kurie ir yra Videniškių vienuolyno pastato visų antrojo aukšto patalpų savininkai, muziejus gi šį turtą valdo panaudos teise. Ruošiantis vykdyt tokio išskirtinio amato, kaip komunikantų kepimo, įgyvendinimą, paaiškėjo, kad tai bus kone vienintelė vieta Lietuvoje, kur galima bus gyvai stebėti šį procesą ir dargi pačiam jame dalyvauti. Dargi numatoma užsakyt būsimiems komunikantams savų videniškietiškų atvaizdų: Palaimintojo Mykolo Giedraičio, kunigaikščių Giedraičių herbo, Baltųjų Augustinų širdimi ir kryžiumi, Videniškių bei Giedraičių bažnyčiose esančių paminklinių dailės paveikslų atvaizdais, architektūrinio vienuolyno ir bažnyčios ansamblio vaizdu, Liesėnų piliakalnio, Baltadvario pilies vaizdu.
Pagrindinis projekto tikslas – sukurti originalų sakralinį amatų centrą atgaivinant patį vertingiausią rajone paminklinį pastatą Videniškių vienuolyną, nuo seno traukiantį lankytojus, susijusį su viena garsiausių Lietuvoje kunigaikščių Giedraičių gimine, sudaryti sąlygas demonstruoti tris vietos identitetą atitinkančius amatus: Palaimintojo Mykolo dienų organizavimo, žvakių liejimo ir komunikantų kepimo. Projektu siekiama sugrąžint ir sovietiniais laikais prarastus istorijos bei sakralinės kultūros dalykus.

Vietos projektas „Videniškių vienuolyno amatų centro kūrimas“ atitinka Molėtų rajono savivaldybės patvirtintą sprendimą DĖL DALYVAVIMO PAVELDOTVARKOS PROGRAMOJE 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. B1-234. „Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a dalyvauti „Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinų saugojimo darbų bei į kultūros vertybių registrą įrašytų kilnojamųjų kultūros vertybių, taip pat vertybių, kurios yra viena iš nekilnojamojo kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių, ir dailės nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tyrimo, konservavimo bei restauravimo ir apsaugos priemonių įrengimo darbus iš nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos programai skirtų biudžeto lėšų“ programoje, tęsiant Videniškių vienuolyno namo (kultūros paminklo unikalus kodas-25029) restauravimo darbus.“


Palaimintojo Mykolo dienos
Viktorijos Kazlienės nuotraukos


Palaimintojo Mykolo dienos pradėtos rengti dar 1997 m. Tuo tikslu Molėtų krašto muziejuje įsteigtas Baltadvario atkūrimo fondas. Šio fondo iniciatorė istorikė Arimeta Vojevodskaitė, kuri visą gyvenimą tyrinėja Videniškių bei kunigaikščių Giedraičių istoriją.
A. Vojevodskaitė iki šių dienų bendradarbiauja su Molėtų muziejininkais ir padeda tas dienas gaivinti dabar. Tiesa, vienuolyno infulatų name, kapitulos salėje, kurioje Giedraičių giminės fondo „The Videniskiai project” (atstovas prof. Mykolas Giedraitis iš Oksfordo) lėšų dėka buvo restauruotos freskos šių metų dienos vykt negali, nes pastate šeimininkauja „Minduvos statyba“.

Palaimintojo Mykolo dienos vyko rugpjūčio 4 , rugsėjo 4 d. Videniškių šv. Lauryno bažnyčioje. Parapiją aptarnaujantys Molėtų parapijos kunigai: klebonas mons. Kęstutis Kazlauskas, vikaras kun. Mindaugas Grenda, vikaras kun. Egidijus Kazlauskas, – mielai atliepė į muziejininkų kvietimą rengt Palaimintojo Mykolo dienas. Ir nuo šiol kiekvieno mėnesio 4 d. 11 val. Videniškių bažnyčioje vyks šv. Mišios už Pal. Mykolą, bus gaivinamas jo kultas.